Arbeidsmediation

arbeidsconflict in mediationArbeidsconflicten leiden tot hoge kosten, werkstress, slechte motivatie, lage productiviteit en in het ergste geval tot ziekmelding door de werknemer of ontslag. Het is daarom voor werknemer en werkgever belangrijk een (sluimerend) conflict snel te onderkennen en op te lossen om escalatie te voorkomen.

Vaak ligt een opeenstapeling van gebeurtenissen en miscommunicatie aan een arbeidsconflict ten grondslag. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van samenwerking, functioneren, omgangsvormen of re-integratie.

Mediation arbeidsrecht

Mediation op het gebied van arbeidsrecht kan uitkomst bieden om oorzaken van een arbeidsconflict boven tafel te krijgen, de onderlinge communicatie te verbeteren, nieuwe werkafspraken te maken en om een vastgelopen re-integratie van een zieke werknemer vlot te trekken. Ten slotte kunnen via arbeidsmediation afspraken worden gemaakt over voorwaarden voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Welke arbeidsconflicten?

Als werknemer mis je de waardering van een leidinggevende, er komt een reorganisatie die veel onrust bij jou veroorzaakt over taken en verantwoordelijkheden, je krijgt al leidinggevende je boodschap niet over het voetlicht, er is verschil van opvatting over welk taalgebruik geoorloofd is in mailverkeer. Slechts een paar voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot een geschil tussen een werkgever en een  werknemer of ruzie tussen collega’s op de werkvloer, waar arbeidsmediation kan leiden tot oplossing van het conflict.

Het kan verhelderend werken om deze situaties onder begeleiding van een ervaren arbeidsmediator te bespreken. Dat schept duidelijkheid, je kunt gebeurtenissen in perspectief plaatsen en de onderlinge communicatie verbeteren. Vaak blijkt er voldoende basis te zijn om samen tot een aanvaardbare en toekomstgerichte oplossing te komen.

Re-integratie

Ziekmelding of verzuim kan het directe gevolg zijn van een arbeidsconflict. Het kan ook zijn dat er medische gronden zijn voor een ziekmelding en dat daarnaast een arbeidsconflict speelt.

In die gevallen rusten op de werkgever en de werknemer wettelijke verplichtingen om tot re-integratie van de werknemer over te gaan (Wet Verbetering Poortwachter). Een arbeidsconflict kan herstel van de werknemer en re-integratie in de weg staan.

Via arbeidsmediation kun je met elkaar in gesprek gaan om jullie arbeidsconflict zelf op te lossen, zodat je op een goede basis verder kunt met de re-integratie inspanningen. Het is niet voor niets dat bedrijfsartsen regelmatig doorverwijzen naar arbeidsmediation. De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten en de NVAB richtlijn Conflicten in de Werksituatie gaan uitgebreid in op arbeidsmediation als vorm van conflictbemiddeling.

Einde dienstverband met wederzijds goedvinden

In een arbeidsmediation kun je tot de conclusie komen dat de oplossing ligt in beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Onder begeleiding van de arbeidsmediator kan dan worden onderhandeld over de voorwaarden voor beëindiging. Zo kan in alle redelijkheid en op een goede manier afscheid van elkaar worden genomen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die vóór ondertekening altijd met de eigen advocaat of juridisch adviseur kan worden besproken.

Contact opnemen

Home Arbeidsmediation