Wat zit er in de container? Insolventiemediation

6 januari 2015

Wie heeft er na faillissement recht op de inhoud van een paar containers? Ogenschijnlijk een zaak die muurvast zit, waarbij drie partijen elkaar ”in de tang” houden. Insolventiemediation biedt een creatieve oplossing.

Wat speelt er?

Bij een opslagbedrijf staat een aantal containers opgeslagen met roerende zaken. De zaken worden door het opslagbedrijf geadministreerd op naam van een inmiddels failliete onderneming. De curator vordert afgifte van de zaken en stelt zich daarbij op het standpunt dat de zaken in de boedel vallen. De zaken staan immers op naam van de onderneming. De bestuurder van de onderneming verzet zich tegen afgifte van de zaken aan de curator en stelt dat het gaat om zaken die hem, in privé, in eigendom toebehoren. Het opslagbedrijf ten slotte weigert afgifte van de zaken aan zowel de curator als de bestuurder en beroept zich op haar retentierecht. De kosten voor opslag zijn al geruime tijd niet betaald.

Waarom zit deze zaak vast?

Zolang haar nog steeds oplopende vordering niet is voldaan zal het opslagbedrijf niet overgaan tot afgifte van de zaken. De bestuurder van de onderneming heeft onvoldoende eigen middelen om de openstaande opslagkosten te voldoen. De curator heeft die middelen ook niet in de boedel en bovendien is niet bekend wat de waarde is van de zaken. Dus loont het voor de curator (lees: de boedel) om de zaken daadwerkelijk op te eisen en daarna onderhands te verkopen of te veilen? Maar wie is de eigenaar?

Wat brengt insolventiemediation?

Na overleg tussen de curator en de rechter-commissaris wordt het voorstel gedaan tot mediation. Doel is om alle partijen aan tafel te krijgen om tot een gezamenlijke oplossing te komen van de gerezen impasse. Het is in het belang van alle partijen dat deze kwestie snel wordt opgelost, met name omdat de opslagkosten blijven doorlopen. Bovendien staat deze kwestie in de weg aan afwikkeling van het faillissement. De zaak heeft juridisch haken en ogen (wie is eigenaar van de zaken, het retentierecht) zodat een procedure lang zal kunnen duren, mogelijk met bewijsopdrachten, en kostbaar zal zijn. Bij procederen hebben partijen derhalve geen belang.

De mediationbijeenkomst begint met een gezamenlijk gesprek waarbij partijen vooral hun standpunten verwoorden. Een doorbraak komt er tijdens de zogenaamde “caucus”, waarbij de mediator met de partijen afzonderlijk spreekt. In alle afzonderlijke gesprekken blijkt de bereidheid en het belang van partijen om tot een oplossing te komen. Er worden al snel, in vertrouwelijkheid, voorzichtige voorstellen gedaan richting een oplossing. De mediator tast via de diverse gesprekken af wat de onderhandelingsruimte is bij iedereen en dat wordt vervolgens in een plenaire bijeenkomst besproken tussen de partijen. Tevoren is door de mediator met partijen besproken wat zij zelf ter tafel willen brengen.

Wat zijn de belangen?

In de plenaire bijeenkomst komt ook duidelijk aan de orde welke belangen partijen gezamenlijk hebben en wat de afzonderlijke belangen zijn. Te noemen zijn onder andere het belang van het opslagbedrijf bij betaling in verband met de continuïteit van de onderneming en de emotionele waarde voor de bestuurder van bepaalde zaken in de containers. Partijen krijgen al pratende meer begrip voor elkaars positie. Na vier uur liggen er twee concrete maar weliswaar voorwaardelijk opties, die tot een oplossing kunnen leiden, op tafel.

Afgesproken wordt dat alle partijen de opties nader voor zichzelf gaan onderzoeken en uitwerken. De curator dient de opties ter goedkeuring voor te leggen aan de rechter-commissaris. De bedoeling is om in een tweede mediationbijeenkomst tot definitieve afspraken te komen.

Creatieve oplossing

Dat gebeurt door constructieve medewerking van alle betrokkenen, binnen een uur zijn partijen eruit. Er wordt een creatieve oplossing gevonden waardoor geld beschikbaar komt om betalingen te doen aan de curator en het opslagbedrijf, de zaken worden vrijgegeven en duidelijk wordt wie over de zaken kan beschikken, alles met goedkeuring van de rechter-commissaris.
De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door alle partijen wordt getekend. De mediation is binnen zes weken succesvol afgerond.

Vragen over dit blog?

Neem contact op met Aletta Renken

Home Blogs Wat zit er in de container? Insolventiemediation