Over mediation

Mediation is een manier om onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige, de mediatior, een conflict op te lossen of onderhandelingen soepel te laten verlopen. Het is snel inzetbaar en geeft snel duidelijkheid. Daarmee is het tijd- en kostenbesparend ten opzichte van bijvoorbeeld een juridisch procedure. Je hebt de oplossing in eigen hand, waarmee de kans op nakoming van de gemaakte afspraken groot is. Mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Hoe dat werkt?

De partijen in een mediation

Gedoe, ruis op de lijn, slechte communicatie, geschonden vertrouwen, niet nakomen van afspraken. Dat zijn allemaal zaken die spelen tussen mensen, waar jij ook tegen aan kunt lopen en waar je last van kunt hebben. Dus dat moet worden opgelost, uit de wereld, zodat je weer verder kunt. Als je er samen met de ander(en) voor kiest om mediation in te zetten dan worden jullie "partij" in de mediation.

Gestructureerd proces

Zakelijke mediation en arbeidsmediation zijn gestructureerde processen. De mediation begint met afzonderlijke voorgesprekken met mij als mediator. In deze vertrouwelijke gesprekken worden de spelregels besproken (vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, rol van de mediator), hoe de communicatie verloopt, welke geschilpunten er zijn en je verwachtingen en wensen ten aanzien van de mediation. Ook de rol van advocaten of andere adviseurs komt aan de orde.

Na de voorgesprekken volgen één of meer gezamenlijke mediationbijeenkomsten. Daar gaan jullie, onder mijn begeleiding, inhoudelijk met elkaar in gesprek. Die gesprekken vormen de kern van de mediation.

Hoe verloopt mediation?

In de mediationgesprekken diepen we het conflict, inclusief juridische aspecten, verder uit en onderzoeken we samen wat jullie belangen zijn. Met welke wensen, zorgen, behoeften en randvoorwaarden moet rekening worden gehouden bij het vinden van een oplossing. Welke emoties en gedachten staan daarbij nog in de weg. Er is ruimte om met elkaar te spreken over wat er fout is gegaan zonder in het verleden te blijven hangen en begrip te krijgen voor elkaars visie op het conflict. Daarna brengen we oplossingsrichtingen in kaart, waarna jullie (en jullie adviseurs) kunnen gaan onderhandelen over een oplossing. Jullie houden daarbij zelf de regie. Als er meerdere kwesties spelen of meerdere partijen betrokken zijn bij een conflict kunnen package-deals worden gesloten, zodat een totaaloplossing voor alle kwesties en alle betrokkenen wordt gevonden.

Als jullie overeenstemming hebben worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een bindende vaststellingsovereenkomst. Voordat een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend is er altijd gelegenheid de overeenkomst met een advocaat of adviseur te bespreken.

Kijk hier voor mijn oplossingsgerichte aanpak.

Condities

Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden als MfN-registermediator staan zorgvuldigheid, neutraliteit en professionaliteit voorop. Daarbij zijn de kwaliteits- en opleidingseisen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) leidend. 

Op iedere mediation zijn het MfN-mediationreglement en de MfN-gedragsregels van toepassing.

Hoe lang duurt een mediation?

De exacte duur van een mediation is afhankelijk van de aard van het conflict en hoeveel partijen aan tafel zitten. Ik streef er naar een mediation binnen drie maanden af te ronden. Lopende procedures zullen tijdens de mediation worden opgeschort. 

Deelname advocaat of adviseur

Advocaten en adviseurs kunnen als partijbegeleider worden betrokken bij de mediation. Zij kunnen een toegevoegde waarde hebben bij conflictoplossing door specifieke inhoudelijke kennis of kennis met betrekking tot hun cliënt. In overleg kan worden afgesproken dat de advocaat of adviseur deelneemt aan de mediationbijeenkomsten of beschikbaar is op de achtergrond tijdens de mediation.

Wat kost mediation?

De kosten van mediation worden op uurbasis berekend tegen een afgesproken uurtarief ex BTW. 

Van tevoren horen jullie van mij welke werkzaamheden worden berekend en welke kosten worden doorberekend, zoals reistijd en huur van spreekruimte buiten Naarden.

Jullie delen de kosten van mediation, tenzij onderling anders wordt afgesproken. Kosten van advocaten, adviseurs of deskundigen komen voor eigen rekening. Afspraken over kosten worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Taal

De mediations kunnen worden uitgevoerd in het Nederlands of Engels.

Locatie

De mediatonbijeenkomsten kunnen plaatsvinden op mijn kantoor aan het Binnenhof 62B, 1412 LC te Naarden of op een andere locatie in Nederland, die in overleg wordt afgesproken. Ik ben werkzaam in heel Nederland.

Contact opnemen

Home Over mediation