Home > Mediation

Mediation

Onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale deskundige, de mediator, gaan de partijen met elkaar in gesprek over het conflict om vervolgens, via onderhandelingen, tot een gezamenlijke oplossing te komen. Mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Gestructureerd proces

Mediation is een gestructureerd proces. Nadat partijen samen een mediator hebben gekozen en duidelijk is wie aan tafel komen, begint de mediation met het ondertekenen van een mediationovereenkomst door de partijen en de mediator. In de mediationovereenkomst wordt kort omschreven waar de mediation over gaat, wat de rol is van de mediator en het bevat afspraken over vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Dan volgen één of meer mediationbijeenkomsten. Dat zijn in beginsel gezamenlijke bijeenkomsten, maar het kan ook voorkomen dat de partijen en de mediator afzonderlijk met elkaar in gesprek gaan. 
Als partijen hun conflict hebben opgelost worden gemaakte afspraken vastgelegd in een voor de partijen bindende vaststellingsovereenkomst. 

Hoe lang duurt een mediation?

De exacte duur van een mediation is afhankelijk van de aard van het geschil en hoeveel partijen aan tafel zitten. Er zal naar worden gestreefd een mediation binnen drie maanden af te ronden. Lopende procedures zullen tijdens de mediation worden opgeschort. Mediation is tijd- en kostenbesparend ten opzichte van een juridische procedure.

Deelname advocaat of adviseur

Indien partijen in hun conflict worden bijgestaan door een advocaat of adviseur dan kan de advocaat of adviseur als partijbegeleider betrokken worden bij de mediation. Zij hebben vaak een toegevoegde waarde door specifieke inhoudelijke kennis of kennis met betrekking tot hun cliënt. In overleg met de mediator en andere partij(en) kan worden afgesproken dat de advocaat of adviseur deelneemt aan de mediationbijeenkomsten of beschikbaar is op de achtergrond tijdens de mediation.

Voordat een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend krijgen partijen altijd de gelegenheid de overeenkomst met hun advocaat of adviseur te bespreken.

Wat kost mediation?

De kosten van mediation worden op uurbasis berekend, maar tarifering voor een vast bedrag en daarvoor geldende voorwaarden zijn uiteraard bespreekbaar. Partijen delen de kosten van mediation, tenzij onderling anders wordt afgesproken. Kosten van advocaten, adviseurs of deskundigen komen voor rekening van partijen. Afspraken over kosten worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Locatie

De mediatonbijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van AR Mediation te Naarden. Mocht een andere locatie worden afgesproken dan zullen reiskosten en eventuele kosten van huur van een locatie worden berekend.

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation