Home > Voorwaarden

De ALGEMENE VOORWAARDEN van AR Mediation

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  2. Diensten: werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, waaronder mediation;
  3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van Diensten;
  4. Opdrachtnemer: Aletta Renken, h.o.d.n. AR Mediation, gevestigd aan het Binnenhof 62 B, 1412 LC te Naarden, KvK 70949794;
  5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer Diensten verleent, alsmede iedere wijziging, aanvulling of (stilzwijgende) verlenging van de Overeenkomst. Onder Overeenkomst wordt tevens verstaan een mediationovereenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer alsmede op iedere Overeenkomst en alle Diensten.
2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een bepaling in de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden heeft hetgeen in de Overeenkomst is bepaald voorrang.

Artikel 3. Opdracht

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of wanneer Opdrachtnemer, na ontvangst van een opdracht, deze bevestigt dan wel met de uitvoering daarvan begint.
3.2 De Diensten zijn te kwalificeren als inspanningsverbintenissen.

Artikel 4. Honorarium en onkosten

4.1 Het honorarium van Opdrachtnemer is gebaseerd op het gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met een tevoren overeengekomen uurtarief, vermeerderd met BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 De hoogte en de verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van het met de uitvoering van de Overeenkomst behaalde resultaat.
4.3 Opdrachtgever is tevens onkosten verschuldigd aan Opdrachtnemer, die onder meer kunnen bestaan uit reis-, parkeer- en verblijfkosten, telefoon-, fax- en portikosten en huur van ruimte alsmede honoraria en kosten van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, vermeerderd met BTW.
4.4 Kosten van adviseurs van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Betaling

5.1 Opdrachtnemer zal het honorarium periodiek in rekening brengen door middel van een gespecificeerde factuur.
5.2 De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum, zonder recht van verrekening of opschorting aan de zijde van Opdrachtgever. Bij gebreke van tijdige betaling zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn.
5.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag alsmede de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden per factuur als volgt vastgesteld: 15% over de eerste € 2.500,00 ex BTW met een minimum van € 40,00, 10% over de volgende € 2.500,00 ex BTW en 5% over het resterende bedrag ex BTW.
5.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is is Opdrachtnemer gerechtigd haar Diensten op te schorten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk als er sprake is van een eigen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door een derde, ook niet als deze derde door Opdrachtnemer is ingeschakeld. Indien een ingeschakelde derde een beperking van de aansprakelijkheid heeft bedongen heeft Opdrachtnemer het recht deze beperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.
6.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schadevergoeding is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren, te vermeerderen met het eigen risico van Opdrachtnemer.
6.3 Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot directe vermogensschade van Opdrachtgever en zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium, exclusief BTW, dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij Overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief BTW, dat Opdrachtnemer over maximaal zes maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft ontvangen.
6.4 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde winst of omzet, bedrijfsschade, imago- of reputatieschade en schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten.
6.5 Indien Opdrachtnemer door een handelen of nalaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico dat voor rekening van Opdrachtnemer komt.
6.6 Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
6.7 Ieder vorderingsrecht of andere bevoegdheid uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer vervalt na verloop van één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden of nadat Opdrachtgever daarvan redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen. 
6.8 Een reeks van schadeveroorzakende gebeurtenissen die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien geldt als één gebeurtenis.
6.9 Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schadeloos stellen voor alle vorderingen die een derde op enig moment jegens Opdrachtnemer mocht instellen en die verband houden met een handelen of nalaten van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Voor zover Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst of van toepassing zijnde gedragsregels een geheimhoudingsplicht heeft komt deze geheimhoudingsplicht te vervallen richting haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar indien Opdrachtnemer een beroep doet op haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in verband met een aansprakelijkstelling.

Artikel 8. Toepasselijk recht en klachten- en geschillenregeling

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst eerst trachten op te lossen via mediation conform het MfN-mediationreglement. Zolang de mediation niet is geëindigd zullen partijen het geschil niet voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij ter bewaring van rechten.
8.3 Indien het geschil aan de rechter wordt voorgelegd is de rechtbank Midden-Nederland uitsluitend bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70949794.

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation