Home > Zakelijke mediation > Verzekeraar betaalt schadevergoeding na zakelij...

Verzekeraar betaalt schadevergoeding na zakelijke mediation

De eigenaar van een pleziervaartuig ziet bij aankomst in de haven dat zijn schip is gezonken. Hij probeert te redden wat er te redden valt, zodat dat het vaartuig niet helemaal als verloren hoeft te worden beschouwd. De eigenaar dient vervolgens bij zijn verzekering een claim in voor de geleden schade aan het gezonken vaartuig en de beredderingskosten. De verzekeraar weigert echter uit te keren.

Verzekeraar beroept zich op uitsluitingsclausule 

De verzekeraar laat de schade door een deskundige opnemen. Naar aanleiding van het deskundigenrapport stelt de verzekeraar dat zij de geleden schade niet hoeft te vergoeden. Zij beroept zich op een uitsluitingsclausule in de polisvoorwaarden. Daarin staat dat de dekking vervalt wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud. De deskundige zegt dat daar sprake van is. Bovendien is niet gebleken dat de eigenaar iets heeft ondernomen om de schade te beperken, aldus de verzekeraar. Er is ook geen reden om beredderingskosten te voldoen.

Verzekeringskwestie in een impasse

De eigenaar van het pleziervaartuig is het daar uiteraard niet mee eens en schakelt zelf een deskundige in. Die deskundige concludeert dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud en dat er wel degelijk door de eigenaar is geprobeerd de schade beperkt te houden. De eigenaar eist nogmaals betaling van schade en beredderingskosten. Er wordt nog wat heen en weer gemaild, maar de verzekeraar blijft bij haar standpunt. Vervolgens blijft het van de kant van de verzekeraar lang stil. De kwestie verkeert in een impasse.

Zakelijke mediation na klacht bij het KIFID

De eigenaar voelt zich op enig moment niet meer serieus genomen wat betreft zijn claims en dient een klacht in de bij verzekeraar. Als dat op niets uitloopt stapt hij naar het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). In plaats van inhoudelijk op de klacht van de eigenaar in te gaan, stelt de verzekeraar aan het KIFID voor om mediation in te zetten.

Hoe verloopt de zakelijk mediation?

Dat gebeurt en blijkt een goede keuze. Met name omdat ook de deskundige, die namens de verzekeraar was ingeschakeld, aan tafel zit. Het gesprek verloopt al snel tussen de eigenaar en de deskundige. Aan de hand van foto’s en filmopnamen laat de deskundige zien wat hij heeft aangetroffen, nadat het vaartuig was gezonken. De eigenaar kan vervolgens uitleggen wat hij allemaal heeft ondernomen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Er ontstaat begrip over en weer voor elkaars positie. In plaats dat partijen elkaar beschuldigen van wat ze allemaal niet hebben gedaan, gaat het over wat er wel is gedaan.

Bovendien kan de eigenaar in de zakelijke mediation zijn ergernis kwijt over het feit dat hij - zo meent hij - aan het lijntje is gehouden en dat er pas beweging kwam in de zaak nadat hij naar het KIFID was gestapt. De verzekeraar erkent dat dit traject geen schoonheidsprijs verdient en biedt excuses aan.

Beide partijen willen eruit komen en ze zijn beiden bereid water bij de wijn te doen. De verzekeraar betaalt de beredderingskosten en een kleine schadevergoeding aan de eigenaar. De eigenaar ziet af van de volledige schade en beëindigt de klachtenprocedure. De afspraken worden vastgelegd in een door Aletta Renken opgestelde vaststellingsovereenkomst.

Daarom zakelijke mediation

In deze zakelijke mediation zitten de partijen voor het eerst met elkaar aan tafel. Tot dan toe was alle communicatie via de mail en telefoon verlopen. Partijen hadden zich steeds dieper ingegraven. Het was aan de mediator om partijen eerst zover te krijgen dat ze hun ergernissen over en weer kwijt konden, waarna er lucht ontstond om de zaak inhoudelijk te bespreken. Het gesprek ging niet over het uitvechten van juridische standpunten, maar over het vinden van een oplossing waar iedereen zich in kon vinden. Binnen één middag is dat gelukt.

Andere zakelijke mediation voorbeelden

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2022 Aletta Renken Mediation